O inspektoracie

2018-06-29

Braniewski Inspektorat powstał 21 grudnia 2009 r.
Nasza siedziba mieści się w Braniewskim Centrum Kultury przy ul. Katedralnej 9 w Braniewie.

Jeśli chcesz podzielić się z nami spostrzeżeniami na temat losu zwierząt w swoim regionie, napisz:

OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie

 14-500 Braniewo

ul. Katedralna 9

Nasz adres mailowy: m.hynko@otoz.pl

lub zadzwoń: 781 015 201

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Numer konta bankowego: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 79 1600 1462 0008 6657 5050 6001

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego- OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku.
Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000069730

Kim jest Inspektor ds. ochrony zwierząt?

Inspektor ds. ochrony zwierząt to funkcja, z którą wiążą się pewne, ściśle określone zobowiązania. Reprezentuje towarzystwo i w związku z tym musi znać nie tylko jego cele, ale również się z nimi identyfikować. Oczywiście punktem wyjścia jest miłość do zwierząt. Równie ważna jest jednak cierpliwość i determinacja, musimy bowiem pamiętać, że radykalne zmiany nie zachodzą szybko, czasami trzeba na nie czekać.

Inspektor musi posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie funkcjonowania towarzystwa, przysługujących mu praw, obowiązujących w RP przepisów prawnych dotyczących zwierząt, a zwłaszcza Ustawy o ochronie zwierząt z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami.

Zazwyczaj propozycję zostania inspektorem składa towarzystwo osobom współpracującym z nim
w charakterze wolontariuszy w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Wybrana osoba, jeżeli wyrazi taką chęć, przechodzi przeszkolenie dotyczące zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, tak aby w przyszłości okazały się one skuteczne, zgodne z prawem a także dla niego samego bezpieczne. O przyjęciu do grona inspektorów decyduje pomyślne zaliczenie kończącego szkolenie testu, opinia egzaminatorów potwierdzona przez prezesa towarzystwa.

Do zakresu działań Inspektora należy:

  1. Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku (znowelizowanej 6 czerwca 2002) wraz z uzupełnieniami oraz w dotyczących zwierząt rozporządzeniach ministrów.
  2. Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne w nich uczestnictwo.
  3. Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo.
  4. Kontrole dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie, laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych.
  5. Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt.
  6. Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt.
  7. Propagowanie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.
  8. Za zgodą zarządu Rady Krajowej organizowanie rekrutacji inspektorów oraz inicjowanie nowych ośrodków Inspektoratu ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals na terenie całej Polski.
  9. Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt przez Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals we współpracy z zarządem Rady Krajowej.
  10. Współpraca w sprawie podejmowania ważnych decyzji określonych w regulaminie i powiadamianie o ważnych interwencjach centralę inspektoratu znajdującą się w Bojano.

Brak komentarzy